Regulamin

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem cyklu imprez biegowych "Biegi Górskie 360° - Otwock" jest Stowarzyszenie Team 360 Stopni przy współpracy z OKS Otwock i Urzędem Miasta w Otwocku

II. DYSTANS

1. Biegi rozgrywane są na trzech dystansach: 2,2 kilometra (jedna pętla), 4,4 kilometra (dwie pętle), 8,8 kilometra (4 pętle)

2. Mierząca dwa kilometry i dwieście metrów pętla, na której rozgrywane są biegi, jest wyznaczona za pomocą znaków, taśm i faworków w terenie leśnym.

3. Wybór dystansu należy do zgłaszającego się na zawody uczestnika. Uczestnik może zgłaszać się na różne dystanse w różnych edycjach biegu.

III. MIEJSCE ZAWODÓW

1. Biegi rozgrywane są na wyznaczonej w terenie trasie wokół tzw. Łysej Góry w Otwocku.

2. Baza imprezy znajduje się w Domu Dziecka przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku

IV. TERMINY BIEGÓW

1. Zawody zostaną rozegrane w terminach:

 • 29. czerwca
 • 07. września
 • 21. września

2. Po biegu finałowym odbędzie się wręczenia pamiątkowych medali oraz pucharów dla zwycięzców klasyfikacji generalnej

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Impreza ma charakter otwarty.

2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia - wystarczy jedno oświadczenie na cały cykl biegów).

3. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy pokonują trasę z numerem startowym przypiętym z przodu w sposób widoczny dla organizatorów.

6. Niesportowe zachowanie (np. skracane trasy) będzie karane przez Organizatorów dyskwalifikacją uczestników.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika biegu:

 1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. ZASADY KLASYFIKACJI

1. W biegach zawodnicy będą klasyfikowani przy uwzględnieniu podziału na dystanse, płeć i kategorie wiekowe.

2. Na każdym z dystansów (2, 4 i 8 km) prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa dla kobiet i mężczyzn:

 • do lat 12 (K i M 12)
 • do lat 14 (K i M 14)
 • do lat 16 (K i M 16)
 • do lat 18 (K i M 18)
 • do lat 29 (K i M 20)
 • do lat 39 (K i M 30)
 • do lat 49 (K i M 40)
 • do lat 59 (K i M 50)
 • 60 lat i więcej ( K i M 60)

3. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (np. 1998 to w roku 2014 kategoria K/M 16)

4. W klasyfikacji generalnej liczone będą 2 z 3 najlepszych czasów, uzyskanych przez uczestników biegów na jednym dystansie.

VII. NAGRODY

1. Zwycięzcy kategorii w klasyfikacji generalnej biegów otrzymają puchary

2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej otrzymają dyplomy

3. Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w 2 z 3 biegów cyklu otrzymają pamiątkowe medale

VIII. UBEZPIECZENIE

1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.

3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

IX. WPISOWE

1. Wpisowe na każdy z biegów cyklu wynosi 5 PLN.

2. Wpisowe należy wpłacić w biurze zawodów przed biegiem.

X. ZGŁOSZENIA

1. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora,  lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     

2. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika
 • kategorię wiekową uczestnika
 • dystans wybrany przez uczestnika
 • adres e-mail do korespondencji z zawodnikiem

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas "Biegów Górskich 360° - Otwock".

2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.